ACM New Female Vocalist Nominee

Jana Kramer
“Whiskey”